Repozytorium Doctrine pomijając EntityRepository

Moje wypracowane praktyki, których używam przy pracy z repozytorium Doctrine

Poniżej zaprezentuję moje praktyki, które wykorzystuję, tworząc repozytorium Doctrine ORM. Chociaż ORM używam jedynie w połączeniu z Symfony, a w pozostałych przypadkach wystarcza mi Doctrine DBAL, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wdrożyć te praktyki poza Symfony.

Domyślne repozytorium Doctrine

Domyślne repozytorium Doctrine generowane jest automatycznie, jeżeli nie określisz klasy repozytorium w konfiguracji encji. Możesz je wyciągnąć, wywołując metodę getRepository na instancji ObjectManager. W praktyce jest to service locator.

public function getRepository(string $entityName)
{
  return $this->repositoryFactory->getRepository($this, $entityName);
}

Nie chcę, nie lubię, chociaż trzeba przyznać, że jest wygodny. Korzystam, jeżeli chcę coś sprawdzić w interactive mode PHP. Metody find* ułatwiają wyszukiwanie, ale perełką jest jednak metoda magiczna __call. Pozwala na wyciąganie wyników za pomocą metody nazwanej od atrybutu encji np.: findOneByTitle('foo'). Problemy? Oczywiście. Pierwszym, który mi się nasuwa to brak podpowiadania składni. Do tego rozrzucenie takich metod po kodzie projektu. Zmiana nazwy atrybutu wiążą się z ręcznym wyszukaniem i zmianą magicznych wywołań.

Oczywiście możesz rozszerzyć EntityRepository i próbować nie korzystać z magii. Wszystkie metody związane z wyszukiwaniem na wyciągnięcie ręki. Nadal masz problem z pewnego rodzaju brakiem kontroli nad korzystaniem z nazw atrybutów w wywołaniach metod (czy to w tablicy w findBy(), czy w nazwie metody np.: findOneByFoo). Mimo wszystko, z takiego rozwiązania już możesz korzystać jak z serwisu i nie wyciągać go z instancji ObjectManager.

Repozytorium jako serwis

Osobiście, dawno porzuciłem rozszerzanie klasy EntityRepository. Poszedłem nawet krok dalej i w swoich repozytoriach nawet nie implementuję interfejsu ObjectRepository, a w konfiguracji encji nie podaję klasy repozytorium. W takim przypadku ObjectManager zwróci domyślne repozytorium Doctrine, a ja swoje wstrzykuję manualnie tam, gdzie go potrzebuję. Najprostsze repozytorium wygląda tak:

final class PostRepository 
{ 
  private EntityManagerInterface $em;

  public function __construct(EntityManagerInterface $em)
  {
    $this->em = $em;
  }

  public function getBySlug(UuidInterface $id): Post
  {
    $post = $this->em->find(Post::class, $id);

    if (!$post) {
      throw new PostNotFoundException();
    }

    return $post;
  }
} 

Nic nie stoi na przeszkodzie, abym zamiast ObjectManager::find() zbudował zapytanie (czy to w QueryBuilder czy za pomocą DQL). Dzięki temu jasno określiłem, co może, a czego nie może moje repozytorium. W prosty sposób otrzymałem też możliwość rozbicia repozytoriów i używania odrębnych klas np.: dla frontu i backoffice. Podpowiadanie składni jest na swoim miejscu, prostsza refaktoryzacja i jasne granice. Następnym krokiem może (powinno) być dodanie interfejsów. Ale my tu nie o tym…

Jeszcze szybka notatka dotycząca Symfony. Dzięki temu, że w encji nie podaję klasy repozytorium, Doctrine generuje swoje, domyślne, z którego Symfony korzysta podczas konwersji atrybutów kontrolera (w tym przypadku z wykorzystaniem SensioFrameworkExtraBundle).

Query functions

Ocramius w swojej prezentacji Doctrine Best Practices podrzucił pojęcie query functions. Długo szukałem miejsca, gdzie mógłbym to wykorzystać i w końcu się udało. W skrócie, zamiast repozytoriów, tworzysz klasy, których jedynym zadaniem jest wykonanie zapytania. Przykład bezpośrednio z wymienionej prezentacji:

final class UsersThatHaveAMonthlySubscription 
{ 
  public function __construct(EntityManagerInterface $em)
  { 
    // ...
  }
  
    public function __invoke(): \Traversable
    {
      // ... INSERT DQL/SQL HELL HERE ...
    }
}

Na czym to polega? Zamiast wstrzykiwać repozytorium jako zależność, wstrzykujesz query function. Jedna klasa, jedno zapytanie do bazy. Oczywiście, możesz stworzyć filtry i na ich podstawie modyfikować zapytanie:

public function __invoke(PublishedPostsFilter $filter): \Traversable
{
  $qb = $this->em->createQueryBuilder();

  // ...

  if ($filter->after) {
    $qb->andWhere('p.publishedAt > :after');
    $qb->setParameter('after', $filter->after);
  }

  // ...

  $qb->setMaxResults($filter->limit);

  return $qb->getQuery()->getResult();
}

Połączenie serwisu repozytorium Doctrine i query functions

Ostatni sposób na zarządzanie repozytoriami, który chcę przedstawić, to pewnego rodzaju połączenie repozytorium i query functions. Zamiast tworzyć pojedyncze repozytoria odpowiedzialne za jedną encję, z ewentualnym podziałem na front i backoffice, zacząłem tworzyć repozytoria odpowiedzialne za pobieranie jednego typu wyników. Oto przykład podziału dla postów: osobno wyszukiwanie listy opublikowanych postów i osobno wyciąganie szkiców.

final class PublishedPostsList
{
  public function findLatestPosts(): \Traversable
  {
    // ...
  }

  public function findPosts(string $search): \Traversable
  {
    // ...
  }

  public function getPostCount(): int
  {
    // ...
  }
}
final class DraftPostsList
{
  public function findAll(): \Traversable
  {
    // ...
  }

  public function findOverdueDrafts(): \Traversable
  {
    // ...
  }
}

Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywana przeze mnie opcja. M.in. ze względu na to, że staram się nie budować tak dużych repozytoriów, które wymagają takiego podziału. Ostatecznie, można to uprościć dodatkowym filtrem, jednak rozbite repozytoria dużo łatwiej testować.

Znaczenie get i find

Kolejny punkt z Doctrine Best Practices Ocramiusa. W skrócie: find może zwrócić null, get nie może. Prosta zasada, której się trzymam. Ostatecznie wszystko zazwyczaj kończy się tak, że nigdy nie zwracam null. Metody find są odpowiedzialne za zwracanie kolekcji rekordów. Metody get zwracają albo pojedynczy rekord, albo wartości skalarne.

Podsumowanie

Dzięki zaprezentowanym rozwiązaniom (Ameryki nimi nie odkryłem :)), otrzymuję kod, który jest o wiele łatwiej przetestować i nim zarządzać. Oczywiście nie twierdzę, że domyślne repozytoria Doctrine to zło. Można dla nich znaleźć zastosowanie (jak m.in. wspomniane konwertowanie parametrów kontrolerów Symfony). Moim zdaniem, im mniej kodu, nad którym sam panuję, tym trudniej w przyszłości będzie mi z nim pracować.

 1. Nie rozszerzaj domyślnego repozytorium Doctrine
 2. Twórz metody, które zwracają potrzebne Ci wyniki, a nie metody do wszystkiego i do niczego jednocześnie
 3. Jeżeli nie jest to konieczne, możesz rozdzielić repozytorium na kilka klas
 4. Jeżeli to nadal za mało, korzystaj z query functions
 5. Używaj metod find do zwracania kolekcji rekordów (kolekcja może być pusta)
 6. Używaj metod get do zwracania pojedynczych rekordów lub wartości

Odkryj podobne treści